Záruční list na folii

1. Popis

Folie pro foliovníky jsou vyrobeny z materiálu LDPE nebo LDPE/EVA a jsou určeny pro středoevropské podmínky s maximálním globálním zářením do 80 kLx.

Síla folie: 200 µ (střední hodnota) 180 µ (střední hodnota)
Max. tolerance ± 15 % ± 15 %
v nejslabším místě min. 170 µ min. 153 µ

2. Označení folií

Role folií nesou na sobě značení, ze kterého je možné vyčíst datum výroby, a dodatek našeho sortimentního názvu. Při stanovení podmínek záruky zákazníkovi byl použit následující návod k jejímu použití.

3. Počítání záruční doby

Záruční doba začíná běžet od data prodeje od dodavatele (Bohemiaseed) zákazníkovi, pokud doba mezi prodejem a datem výroby u výrobce nepřekročí 6 měsíců. Jinak běží záruční doba ode dne výroby.

4. Postup při reklamaci

Pozastávky vůči dodavateli musí býti ohlášeny neprodleně a písemně. Uznání reklamace se nemůže uzavřít bez stanoviska firmy FVG, NSR.
K posouzení povinností ze záruky je potřeba dát k dispozici 0,5 m2 poškozeného materiálu se značením data výroby.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli prohlídku na místě, která má následovat do 1 týdne po podání reklamace. Požadavky na záruční plnění bez možnosti místního šetření jsou vyloučeny.
Při potahování novou folií může dojít k omezenému zaprášení folie a k podélnému zvlnění. Tyto okolnosti jsou dány charakterem materiálu a nejsou odstranitelné ve výrobě folie. Za to nemůže výrobce vzhledem k uvedenému převzít záruky.

5. Opotřebení folie

Reklamace na trhliny ve folii budou uznány jen v případě, že škody v materiálu budou doložitelné jako následek slunečního záření. Tzn., že se folie rozpadá na různě veliké kusy a okraje trhlin jsou křehké, lámavé a drobivé. Základem zde je změřená odolnost proti přetržení (elasticita) pod 50% jmenovité hodnoty materiálu.

Výslovně vyloučeny z reklamací jsou materiálová poškození způsobená následujícími vlivy:

 • vichřice, bouře, kroupy
 • zvířata
 • prošití
 • chemické látky obsahující S, Cu, As, Hg, Ti, F, Cl, Br, I a uhlovodíky v množství nad 500 ppm
 • nátěrové hmoty na bázi jiné než jsou akryl či vinyl
 • trvalý dotyk rostlin
 • tepelné poškození na nechráněných styčných plochách opěrné konstrukce
 • chyby při pokládání folie

6. Zaručená minimální trvanlivost

60 měsíců od dodání

7. Rozsah záruky
V případě uznaných škod, které prokazatelně předčasně způsobily povětrnostní vlivy a které se vyznačují sníženou odolností proti roztržení (elasticitou) pod 50% výchozích hodnot, nahradí dodavatel hodnotu folií následovně:

do 24 měsíců 100 %
od 25 do 40 měsíců 50 %
od 41 do 55 měsíců 20 %
od 56 do 60 měsíců 10 %

Dodavatel zaručuje seriozní projednání jednotlivých případů. Projednání proběhne v jednotlivých případech na seriozním základě.

8. Návod k použití

Při potahování konstrukce folií je nutné zabránit příliš silnému napnutí folie. Je pro to vhodné chladnější počasí. Přitom je potřeba se vyloučit příliš silné natažení, záhyby a překlady folie!
Spojení dvou plachet folie je možné buď pomocí lepící pásky, upevňovacími lištami, ale bez použití sponek, nebo formou přeložení pásů folií přes sebe, kdy se folie dostatečně překrývají.
Styčné plochy konstrukce a folie nesmí být znečištěny tuky, oleji, pohonnými hmotami, asfaltem a podobnými látkami.

Podmínkou pro záruční plnění je splnění:

 • správné upevnění folie
 • jistota, že nikde není přímý kontakt mezi folií a konstrukcí

9. Závěrečná ustanovení

 • odstoupení ze záručních závazků je vyloučeno
 • každá změna tohoto prohlášení vyžaduje písemnou formu
 • časové omezení trvání smlouvy nebude vyhlášeno
 • místem plnění je Dernbach, obchodní soud Montabaur, NSR

Kontaktním místem pro uplatnění záruky je v České republice Bohemiaseed s.r.o., Praha 7, prodejní sklad Stratov.