GS-4® – přípravek na mytí skleníků

Je vhodný speciálně na mytí skla a tvrdých plastových desek jako krytiny skleníků. Odstraňuje většinu druhů znečištění, hlavně prach, rez, zbytky po tvrdé vodě, saze atd.

Návod k použití:
Přípravek se k použití ředí vodou v poměru, který je dán intenzitou znečištění povrchu skleníku:
a) vnější plochy skleníkového pláště:

  • lehčí znečištění – 1l GS-4 rozředit v 15l vody
  • silné znečištění – 1l GS-4 rozředit v 5 – 10l vody

b) vnitřní plochy (bez rostlin!!):

  • lehčí znečištění – 1l GS-4 rozředit ve 20l vody
  • silné znečištění – 1l GS-4 rozředit v 10l vody

Při mimořádně silném znečištění použijte vně i uvnitř mísící poměr 1l GS-4 na 5l vody a navíc ještě kartáč k mechanickému uvolnění nečistot.
Připravený roztok se aplikuje rozstřikem (postřikovačem) stejnoměrně na celou plochu pláště skleníku a nechá se asi 10 min. působit. Poté můžete sklo omýt silným proudem vody. Nenechte přípravek na skle zaschnout!
Roztok připravujte v plastových nádobách, všechny pomůcky a nářadí důkladně opláchněte vodou.
Přípravek poškozuje rostliny, pozor na zatékání roztoku netěsnostmi skleníkového pláště. Při aplikaci uvnitř skleníku musí být skleník prázdný!

Bezpečnostní pokyny:
Přípravek je klasifikován podle zákona 157/1998 a navazujících jako látka nebezpečná. Je klasifikován jako toxický, žíravý a nebezpečný pro vodní organizmy. Přípravek podléhá opatřením zákona 157/98 – povinnosti ohlášení okresnímu hygienikovi do 15 dní po dodání a nakládání s ním pod dohledem autorizované osoby.

Název nebezpečné chemické látky: hydrogenfluorid amonný (15%)

Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: obličejový štít nebo respirátor
Ochrana očí: ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana rukou: gumové rukavice
Ochrana kůže a těla: vhodný ochranný oděv Při práci nejíst, nepít nekouřit! Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Přípravek obsahuje látku v koncentrátu jedovatou pro ryby.

Skladování:
Skladujte v originálních obalech z polyethylenu v bezmrazých prostorách. Neskladujte v blízkosti silných kyselin a alkálií. Přípravek leptá sklo, nepoužívejte skleněných nádob!

Balení: kanystr 10l

Objednávky přijímá: Stratov