ReduClean® – přípravek na odstínění skleníků a foliáků

Přípravek k úplnému odstranění stínění ReduSol® ze skla a tvrdých plastových desek na sklenících

Návod k použití:
Přípravek se ředí vodou v poměru 1:7, vždy se lije přípravek za stálého míchání do vody. Připravená směs se za suchého počasí nastříká na skleníkový plášť tak, aby se stínící vrstva na skle dobře provlhčila. Nástřik se nechá cca 20 min. působit a pak se velkým množstvím vody zcela odstraní. Je též možné nechat nastříkanou vrstvu omýt deštěm. Pozor – přípravek není účinný na smývání stínícího nástřiku z folií!

Přípravek je klasifikován podle zákona 157/1998 a navazujících jako látka nebezpečná. Je klasifikován jako dráždivý a zdraví škodlivý. Přípravek je jedovatý pro ryby v koncentraci nad 1250 mg/l a svou alkalitou poškozuje vodní organizmy a pozemní rostliny při přímém styku a koncentrátem.
V množství do 1t ročně není nutná autorizace odpovědné osoby.

Název nebezpečné chemické látky: hydroxid sodný a sodná sůl kys. nitrilotrioctové

Bezpečnostní pokyny:
Osobní ochranné prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů:obličejový štít
Ochrana očí: obličejový štít
Ochrana rukou:gumové rukavice
Ochrana kůže:vhodný ochranný oděv

Při práci nejíst, nepít nekouřit! Po práci si umýt ruce teplou vodou a mýdlem.
Odtok oplachové vody do povrchových vod není omezen.

Skladování:
Skladujte v originálních obalech z polyethylenu v bezmrazých prostorách. Uložte mimo dosah dětí!

Balení:kanystr 10 l

Objednávky přijímá: Stratov